Los Angeles Summer 2018
High Scorers!
SSV 140

Matthew Salcedo
Northridge Tennis
SSV 130

Shivam Khadiya
Paseo Club
SSV 120

Julie Chung
Paseo Club
SSV 110

Stephanie Douille
Paseo Club
SSV 100

Sophia Hernandez
Paseo Club
SSV 90

Breanna Nguyen
Porter Valley
SSV 80

True Spiecker
Paseo Club
SSV 70

Jhanvi Dyavarshetty
Paseo Club